вторник, 31 марта 2009 г.

"Процессууд" бодлогын бодолт

shagaivar
a:array [1..200,1..200] of integer;
used,p:array [1..200] of boolean;

n,m,i,j,s,f,max,t,sol:integer;
d:boolean;
begin
{assign(input,'in.put');reset(input);}
readln(n,m);
for i:=1 to m do
begin
readln(s,f);
a[f,s]:=1;
end;

m:=n;max:=0;
while m>0 do
begin
inc(sol);
t:=0;
for i:=1 to n do
if not used[i] then
begin
d:=true;
for j:=1 to n do
if (a[i,j]<>0) and (not used[j]) then d:=false;
p[i]:=d;
if d then begin inc(t); dec(m); end;
end;
for j:=1 to n do begin used[j]:=used[j] or p[j]; p[j]:=false; end;
if max<t then max:=t;
end;
max:=1;
while max*sol<n do inc(max);
writeln(sol,' ',max);
end.

вторник, 3 марта 2009 г.

"Жинхэнэ азтай билет" бодлогын бодолт

footman#include <stdio.h>
#define max 1000000000
long n,s,i,j,k,l;
long long a[51][501][8]={0},x[8],y[16]={0},z;
void add()
{
for (l=1; l<=6; l++)
a[i][j][l]+=a[i-1][j-k][l];
for (l=1; l<=6; l++)
{a[i][j][l+1]+=a[i][j][l]/max; a[i][j][l]%=max;}
}
int main()
{
scanf("%ld %ld",&n,&s);
if (s%2) {printf("0\n"); return 0;}
s/=2;
a[0][0][1]=1;
for (i=1; i<=n; i++)
{
a[i][0][1]=1;
for (j=1; j<=s; j++)
for (k=0; k<=9; k++)
if (j>=k) add();
}

for (l=1; l<=6; l++)
x[l]=a[n][s][l]-a[n-1][s][l];
for (l=1; l<=6; l++)
if (x[l]<0) {x[l]+=max; x[l+1]--;}
for (i=1; i<=6; i++)
for (j=1; j<=6; j++)
y[i+j-1]+=a[n][s][i]*x[j];
for (l=1; l<=14; l++)
{y[l+1]+=y[l]/max; y[l]%=max;}
for(l=15; y[l]==0; l--);
printf("%lld",y[l--]);
for (;l>0; l--)
{ for (z=max/10; z>y[l]&&z>0; z/=10)
printf("0");
printf("%lld",y[l]);
}
return 0;
}

"Үндэс" бодлогын бодолт

program//http://en.wikipedia.org/wiki/Prufer_sequence
//Sometimes answer is right on your screen!!
//regards wiki B.Tserenchimed
#include <stdio.h>
int main()
{
int a[10000]={0};
int d[10000]={0};
int n=1,i,j;
while (scanf("%d",&a[n])==1) n++;
n-=2;
if (n==0)
{
printf("1");
return 0;
}
// printf("%d\n",n);
for (i=1;i<=n+2;i++)
d[i]=1;
for (i=1;i<=n;i++)
d[a[i]]++;
j=1;
for (i=2;i<=n+2;i++)
if (d[i]>d[j]) j=i;
printf("%d",j);
return 0;
}

"Хуулбар" бодлогын бодолт

sw08d023#include <cstdio>
#include <cstdlib>
main(){
long int n,m;
scanf("%ld%ld",&n,&m);
printf("%ld",n+m-2);
//system("PAUSE");
return 0;
}

"Азкабан" бодлогын бодолт

melug#include <stdio.h>
int min(int a,int b) {
return (a>b)?b:a;
}
int max(int a,int b) {
return (a>b)?a:b;
}
int GCD(int a,int b) {
int t;
while(b!=0) {
t=b;
b=a%b;
a=t;
}
return a;
}
int main() {
int M,N;
scanf("%d %d",&M,&N);
printf("%d\n",(N-1)+(M-1)-GCD(max(M-2,N-2),min(M-2,N-2))-1);
return 0;
}

"Тоос сорогч" бодлогын бодолт

footman#include <stdio.h>
int main()
{
long n,m;
scanf("%ld %ld",&n,&m);
printf("%ld",2*(n*m-1));
return 0;
}

Сайтад оролцогч сургуулиуд (45)

 • 11-р сургууль
 • 24-р сургууль
 • 27-р сургууль
 • 6-р сургууль
 • 84-р сургууль
 • Aptech сургалтын төв
 • DaTS
 • Dhaka City College
 • Dickinson State University
 • DMTS
 • Huree-ICT
 • Huwsgul MGS
 • Japan TUT
 • MCS
 • MUENCHEN UNI
 • MUST-EHIS
 • NUM-SMCS
 • Osaka University
 • Progress
 • shine-ireedui
 • SHUTIS, HMTS
 • STS
 • Ulaangom College
 • USI MC
 • Баянхонгор аймгийн Номгон сургууль
 • Бээжингийн их сургууль
 • Дармштадтын технологийн их сургууль
 • Дархан хотын RGB 26-р дунд сургууль
 • Дорнод аймгийн 1-р сургууль
 • Калифорнийн их сургууль
 • Массачусетсийн технологийн их сургууль
 • МУБИС
 • МУҮИС
 • МУҮИС МКС
 • МУҮИС МТС
 • Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэр урлалын сургууль
 • Сант
 • Токиогийн их сургууль
 • Улаанбаатарын Монгол-Туркийн сургууль
 • Хөвсгөл аймгийн Ирээдүй сургууль
 • Шинэ Монгол
 • Шинэ үе
 • ШУТИС КтМС
 • Эм Ай Ю олон улсын дээд сургууль
 • Эрдэнэтийн Монгол-Туркийн сургууль